Služby


Podvojné účtovníctvo


 • zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha
 • chronologický zápis účtových prípadov – účtovný denník
 • evidencia faktúr dodávateľských a odberateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát)


Jednoduché účtovníctvo


 • zápis účtovných dokladov do peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy – zápis príjmov a výdavkov
 • evidencia faktúr dodávateľských a odberateľských, prehľad o ich úhradách – kniha  pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a zostavenie ročných výkazov (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)


Mzdy a personalistika


 • vyhotovovanie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaných  prácach, dohôd o brigádnickej činnosti študentov
 • vypracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovni a do zdravotných poisťovniach
 • výpočet miezd
 • zostavy, rekapitulácie, prehľad čerpania dovoleniek
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daňové úrady
 • ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
 • podklady pre ukončenie pracovného pomeru


Účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo

Účtovný dozor

Ostatné

Aktuality

2. jún 2009
spustili sme našu webovú prezentáciu

dizajn: marek.vach ~ hosting: MacHosting